Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

Información sobre o Plan de Adaptación COVID-19 no CPR Jorge Juan-Xuvia

Compartimos un pequeno adianto do noso Plan de Adaptación:

PRESENTACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN

Publicada listaxe definitiva fondo solidario de libros secundaria curso 2020/2021

Están expostas no taboleiro da entrada do colexio as listaxes definitivas do fondo solidario de libros de texto de secundaria.

Recórdaselles que tamén poden acceder a esta información na aplicación da xunta de fondo de libros.

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 

HORARIOS DÍAS 10 E 11 DE SETEMBRO

SERVIZOS DE MADRUGADORES E COMEDOR

Ante a situación sanitaria na que nos atopamos, vémonos na obriga de limitar o número de prazas de usuarios do servizo de madrugadores e de comedor escolar. De momento, os servizos manteranse nos casos en que sexa necesaria unha conciliación familiar; incompatibilidades acreditadas documentalmente dos horarios laborais dos proxenitores co horario de entrada (madrugadores) ou de saída (comedor) do alumnado .

Necesitamos saber a necesidade das familias, pois o espazo que temos é limitado.

Para aqueles alumnos e alumnas que teñan unha beca de comedor do Concello, pero que non necesiten conciliación, teñen a opción de levar a comida para a casa sen quedar no comedor. (Ofrecerán un menú distinto e empaquetado; o prezo será unicamente o prezo do menú).

As prazas de usuarios vense moi reducidas ao ter que manter as distancias reglamentarias (1,5m) entre comensais, sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. Na medida do posible o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que manteña a continuidade do grupo de pertenza. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade. O alumnado de Infantil e Primaria que conforme grupos estables de convivencia poden comer agrupados sen respetar a distancia, pero separando os grupos por 1,5 metros un do outro.

O horario do comedor é de 14.00h a 15.15h. Será requisito indispensable recoller aos nenos e nenas no horario establecido.

Co fin de poder organizar tales servizos, pregamos ás familias que entreguen a solicitude aportando a certificación de incompatibilidade de horarios, así como os usuarios solicitantes de beca, especificando a súa condición de becado.

 

Prema na seguinte ligazón para descargar a solicitude: SOLICITUDE

 

É RESPONSABILIDADE DE TODOS/AS QUE A VOLTA ÁS AULAS SEXA SEGURA.

 

 

 

INICIO CURSO 2020/2021: RESOLUCIÓN DO 1 DE SETEMBRO DE 2020 DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN

Punto único. Incorporación gradual do alumnado (resumo)

 1. O día 10 de setembro incorporarase o alumnado de 4º e 5º de educación infantil; 1º, 2º e 3º curso de educación primaria; e educación especial.
 2. O día 11 de setembro incorporarase o alumnado de 6º de educación infantil e 4º, 5º e 6º curso de educación primaria.
 3. O día 16 de setembro incorporarase o alumnado de 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria.
 4. O día 17 de setembro incorporarase o alumnado de 3º de educación secundaria obrigatoria.
 5. O día 18 de setembro incorporarase o alumnado de 4º de educación secundaria obrigatoria.

Podedes atopar a información máis ampliada no seguinte ligazón AQUÍ

En breve informarémoslles das horas de entrada e saída escalonadas para eses primeiros días de curso.

INFORMACIÓN FAMILIAS INICIO CURSO

Estimadas familias do CPR Jorge Juan Xuvia:

 

Cando faltan días para volver ás aulas queremos transmitirvos tranquilidade nestes momentos de incertidume.

Temos elaborado un Plan de Adaptación á Situación COVID 19, onde se recollen as adaptacións e cambios que trae esta situación que estamos a vivir. Seguindo sempre Instruccións da Consellería de Educación  estamos a organizar as aulas, corredores e outras estancias do centro á situación actual, coas medidas hixiénico-sanitarias ditadas pola Administración para garantir a volta ás aulas o máis segura posible.

Aínda estamos pendentes de novas decisión da Administración e nuns días compartiremos con vós os aspectos máis salientables deste plan, pero adiantamos algunas medidas básicas:

 

 • Todos os cursos serán grupos estables de convivencia e non se mesturarán alumnos e alumnas de distintos cursos.
 • Uso obrigatorio de máscara para todo o alumnado (desde primaria), persoal docente e non docente (recomendable en educación infantil).
 • Adaptacións dos horarios de entradas e saídas ao centro para evitar aglomeracións.
 • Adaptación dos recreos, con determinación de espazos para os grupos estables.
 • Dispensadores de xel hidroalcohólico en todas as entradas principais, aulas e espazos comúns, e papeleiras de pedal con tapa e panos desbotables.
 • Reforzo da limpeza con tarefas de desinfección durante o período lectivo: aseos, pasamáns, corredores …
 • Autoenquisa diaria de síntomas do COVID 19 (Anexo I)
 • Nas aulas o alumnado terá asignada mesa e cadeira e espazo para o material, que NON poderá compartirse cos compañeiros e compañeiras. Distancia entre pupitres, rexistro de ventilación das aulas e cartelería e sinalización por todo o centro.
 • As titorías realizaránse de maneira telemática ou por teléfono. En casos excepcionais en horario non lectivo nunha aula coas medidas de hixiene oportunas
 • Haberá servizo de madrugadores e comedor (unha única quenda), con asignación de postos fixos. Estes servizos ofreceránse unicamente para conciliar polo que é necesario xustificar a necesidade de cada un deles. (Solicitar en Secretaría)

 

É RESPONSABILIDADE DE TODOS/AS QUE A VOLTA ÁS AULAS SEXA SEGURA.

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES E/OU ENTREGA DE TRABALLOS EN SETEMBRO

O alumnado entrará polo portalón principal coa máscara posta e permanecerá con ela durante todo o tempo que permaneza no centro. Antes de entrar na aula asignada lavará as mans con xel hidroalcohólico.

O profesorado indicará ao alumnado a aula para facer o exame ou entregar o traballo proposto.

O alumnado que teña que esperar entre a realización de dous exames ou entrega de tarefas deberá abandonar o edificio.

Cada alumno e alumna traerá o seu propio material, NON está permitido o intercambio entre o alumnado.

Aconséllase puntualidade, para evitar aglomeracións.

 

RECORDATORIO DAS DATAS POR CURSOS E MATERIAS:

 

MARTES 1 SETEMBRO:

 

HORA 1º ESO 2º ESO 3º ESO
9.00 E. FÍSICA E. FÍSICA
10.00 FÍSICA E QUÍMICA FÍSICA E QUÍMICA
11.00 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS

 

PENDENTES CURSO ANTERIOR (ALUMNADO DE 2º ESO CON MATERIAS DE 1º E ALUMNADO DE 3º ESO CON MATERIAS PENDENTES DE 2º):

HORA 1º ESO 2º ESO
12.00 XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA
13.00 CASTELÁ

 

MÉRCORES 2 SETEMBRO:

 

HORA 1º ESO 2º ESO 3º ESO
9.00 XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA XEOGRAFÍA E HISTORIA
10.00 INGLÉS INGLÉS INGLÉS
11.00 GALEGO GALEGO
12.00     BIOLOXÍA

PENDENTES CURSO ANTERIOR:

HORA 1º ESO 2º ESO
12.00 INGLÉS INGLÉS
13.00 MATEMÁTICAS FÍSICA E QUÍMICA

 

 

 

 

XOVES 3 SETEMBRO:

 

HORA 1º ESO 2º ESO 3º ESO
9.00 FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS
10.00 CASTELÁ CASTELÁ
11.00 MÚSICA

 

PENDENTES CURSO ANTERIOR (ALUMNADO DE 3º ESO CON MATERIAS DE 2º ESO):

HORA 2º ESO
12.00 FRANCÉS
13.00 GALEGO

 

 

 • RECORDADE DEVOLVER OS LIBROS DE TEXTO DE PRÉSTAMO ANTES DO DÍA 4 DE SETEMBRO

 

 

PUBLICACIÓN DE NOTAS: VENRES 4 DE SETEMBRO (11.00H)

INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDE DE AXUDAS COMEDOR ESCOLAR CONCERTADOS, DO CONCELLO DE NARÓN

Administración Local
Municipal
Narón

Extracto da Resolución de 9 de xullo de 2020 da Alcaldía do Concello de Narón pola que se convocan axudas de comedor
escolar para o curso 2020-2021
BDNS(Identif.):515986
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/515986)

Primeiro.–Beneficiarios/as.
Poderán solicitar as axudas todas las familias empadroadas en Narón, con fillos/as matriculados/as en centros docentes
concertados sostidos con fondos públicos, que imparten os niveis de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria e/ou educación secundaria obrigatoria, situados no termo municipal de Narón, que vaian facer uso do servizo de
comedor.
Así mesmo poderán solicitalas aquelas familias empadroadas en Narón, con fillos/as escolarizados/as en centros docentes
concertados fóra do termo municipal por prescrición da Comisión de Escolarización ou da Inspección de Educación,
sempre que nese centro escolar se veña desenvolvendo a actividade de comedor escolar de comidas.
A capacidade económica da unidade de convivencia non poderá superar o límite de ingresos anuais establecidos a
continuación, referidos ao IPREM anual vixente (incluídas as pagas extraordinarias), en función dos membros da unidade
de convivencia:
Número de membros da unidade de convivencia e Tope de ingresos
2 membros: tope de ingresos IPREM + 70%
3 membros: tope de ingresos IPREM + 90%
4 membros: tope de ingresos IPREM + 110%
5 membros: tope de ingresos IPREM + 130%
6 membros: tope de ingresos IPREM + 150%
7 membros: tope de ingresos IPREM + 170%

Segundo.–Obxecto.
A convocatoria ten por obxecto regular o procedemento para a concesión de axudas económicas para comedor escolar,
ás familias dos/as alumnos/as escolarizados en centros docentes concertados sostidos con fondos públicos, de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria e secundaria obrigatoria situados no termo municipal de Narón, para o curso
escolar 2020-2021. A finalidade última das subvencións é apoiar ás unidades familiares que, por insuficiencia de recursos
económicos, non poden afrontar o custo do servizo.

Terceiro.–Bases reguladoras.
A convocatoria rexerase polas bases reguladoras publicadas no BOP número 109, do 16 de xullo de 2020, dispoñibles
en https://bop.dicoruna.é/bopportal/publicado/2020/07/16/2020_0000004700.pdf.

Cuarto.–Contía.
Para a concesión destas axudas destinarase un importe máximo de 28.000 €, que se financiarán con cargo á aplicación
orzamentaria 3260-48002 do seguinte xeito:
Período setembro de 2020 a decembro de 2020: 11.200,00 €.
Período xaneiro de 2021 a xuño de 2021: 16.800,00 €.
Para determinar o importe máximo da axuda terase en conta o prezo que a Xunta de Galicia fixe por menú/día para
cada curso académico. En todo caso o custo máximo para o Concello, independentemente do custo do servizo, non poderá
superar os 4,5 € por neno/a diario. A contía subvencionable é do 100%, co límite máximo deste custo diario.
Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde o día seguinte ó da publicación do
presente extracto da convocatoria no BOP de A Coruña.
Narón
16/7/2020
Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa-presidenta do Concello de Narón

Prema aquí para descargar o arquivo AXUDAS CONCELLO NARON[20040]

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

Xa están dispoñibles para a súa recollida os vales para adquirir material escolar e libros de texto.

Prégase chamen ao centro para concertar cita de entrega.

981 38 30 20

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

Están expostas no taboleiro da entrada do colexio as listaxes provisionais do fondo solidario de libros de texto.

Recórdaselles que tamén poden acceder a esta información na aplicación da xunta de fondo de libros.

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Banner libros

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo Atrevete
Logo EPEL

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.