Home » Circulares e avisos » INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDE DE AXUDAS COMEDOR ESCOLAR CONCERTADOS, DO CONCELLO DE NARÓN

Presentación

Presentación

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDE DE AXUDAS COMEDOR ESCOLAR CONCERTADOS, DO CONCELLO DE NARÓN

Administración Local
Municipal
Narón

Extracto da Resolución de 9 de xullo de 2020 da Alcaldía do Concello de Narón pola que se convocan axudas de comedor
escolar para o curso 2020-2021
BDNS(Identif.):515986
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/515986)

Primeiro.–Beneficiarios/as.
Poderán solicitar as axudas todas las familias empadroadas en Narón, con fillos/as matriculados/as en centros docentes
concertados sostidos con fondos públicos, que imparten os niveis de segundo ciclo de educación infantil, educación
primaria e/ou educación secundaria obrigatoria, situados no termo municipal de Narón, que vaian facer uso do servizo de
comedor.
Así mesmo poderán solicitalas aquelas familias empadroadas en Narón, con fillos/as escolarizados/as en centros docentes
concertados fóra do termo municipal por prescrición da Comisión de Escolarización ou da Inspección de Educación,
sempre que nese centro escolar se veña desenvolvendo a actividade de comedor escolar de comidas.
A capacidade económica da unidade de convivencia non poderá superar o límite de ingresos anuais establecidos a
continuación, referidos ao IPREM anual vixente (incluídas as pagas extraordinarias), en función dos membros da unidade
de convivencia:
Número de membros da unidade de convivencia e Tope de ingresos
2 membros: tope de ingresos IPREM + 70%
3 membros: tope de ingresos IPREM + 90%
4 membros: tope de ingresos IPREM + 110%
5 membros: tope de ingresos IPREM + 130%
6 membros: tope de ingresos IPREM + 150%
7 membros: tope de ingresos IPREM + 170%

Segundo.–Obxecto.
A convocatoria ten por obxecto regular o procedemento para a concesión de axudas económicas para comedor escolar,
ás familias dos/as alumnos/as escolarizados en centros docentes concertados sostidos con fondos públicos, de segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria e secundaria obrigatoria situados no termo municipal de Narón, para o curso
escolar 2020-2021. A finalidade última das subvencións é apoiar ás unidades familiares que, por insuficiencia de recursos
económicos, non poden afrontar o custo do servizo.

Terceiro.–Bases reguladoras.
A convocatoria rexerase polas bases reguladoras publicadas no BOP número 109, do 16 de xullo de 2020, dispoñibles
en https://bop.dicoruna.é/bopportal/publicado/2020/07/16/2020_0000004700.pdf.

Cuarto.–Contía.
Para a concesión destas axudas destinarase un importe máximo de 28.000 €, que se financiarán con cargo á aplicación
orzamentaria 3260-48002 do seguinte xeito:
Período setembro de 2020 a decembro de 2020: 11.200,00 €.
Período xaneiro de 2021 a xuño de 2021: 16.800,00 €.
Para determinar o importe máximo da axuda terase en conta o prezo que a Xunta de Galicia fixe por menú/día para
cada curso académico. En todo caso o custo máximo para o Concello, independentemente do custo do servizo, non poderá
superar os 4,5 € por neno/a diario. A contía subvencionable é do 100%, co límite máximo deste custo diario.
Quinto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde o día seguinte ó da publicación do
presente extracto da convocatoria no BOP de A Coruña.
Narón
16/7/2020
Marián Ferreiro Díaz, alcaldesa-presidenta do Concello de Narón

Prema aquí para descargar o arquivo AXUDAS CONCELLO NARON[20040]

Banner Libros
Tenda online

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo EPEL

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.