Home » Circulares e avisos » PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Presentación

Presentación

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Estimadas familias,

No Diario Oficial de Galicia (DOG) do 19 de maio de 2020 sae publicada a Orde do 12 de maio de 2020  pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Destinatarios:

 • Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º, e 6º de EP e en 1º, 2º, 3º e 4º da ESO.
 • Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE); así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira (discapacidade ≥ 65%) e na disposición segunda (necesidades específicas de apoio educativo).
 • Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

 Presentación de Solicitudes:

-Preferiblemente vía electrónica https://www.edu.xunta.es/fondolibros. Neste caso cubrirase 1 solicitude por cada fillo/a.

-Presencial na secretaría do centro. Neste caso cubrirase 1 solicitude para todos os irmáns que cursen no mesmo centro. Os impresos para as solicitudes estarán dispoñibles:

 1. a) No portal educativo, no enderezo http://www.edu.xunta.gal
 2. b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.
 3. c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal.
 4. d) No propio centro ou na páxina web colegiojorgejuanxuvia.com

Documentación complementaria:

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

 1. a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 2. b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Outros documentos:

 1. c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
 2. d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
 3. e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 4. f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 5. g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

Prazo para presentar as solicitudes:

Do 19 de maio  ao  19 de xuño de 2020.  O horario do centro para recoller as solicitudes será de 10:00 a 13:00 h., PREVIA CITA, para evitar aglomeracións.

O equipo directivo

Solicitude Fondo de Libros, Axuda de libros e Axuda material escolar 2020.21

 

Banner Libros
Tenda online

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo EPEL

Subscríbete ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirte a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.