Home » Uncategorised

Category Archives: Uncategorised

Colaboracións

Logo Biblioteca
Escudo comedor

Histórico

AVISO IMPORTANTE AVALIACION

Estimadas familias:

 

Seguindo as Instrucións do 27 de marzo, ditadas pola Consellería de Educación e enviadas pola Inspección Educativa, informamos que:

 

 • Procederase a realizar a avaliación do segundo trimestre, conforme aos contidos curriculares traballados na aula con anterioridade á data de declaración do estado de alarma, polo que as tarefas e actividades realizadas con posterioridade á dita data NON SERÁN AVALIABLES.

 

 • As familias disporán da información das cualificacións a partir do vindeiro venres 3 de abril a media tarde, por medio da aplicación ABALAR MÓBIL:

                        Descargar a aplicación en móbil ou tablet desde

                           

 

 

 

Realizar o rexistro correspondente empregando o número de teléfono                      

 • Por consulta directa, a partir do luns 6 de abril pola mañá, a través do correo do colexio: cpr.jorgejuan@edu.xunta.es ou do correo dos titores correspondentes.

AVISO EN RELACION AO PROCESO DE ADMISION PARA O VINDEIRO CURSO

Novas instrucións en relación co COVID-19

Instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar  en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020

 

1. PROCESO DE ADMISIÓN

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

 

2. PRESENZA DO PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE NO CENTRO

2.1. Establécese as seguintes previsións en relación coa presenza do persoal que se indican a continuación:

a) Educación infantil e primaria

-Centros de menos de 6 unidades

A titorización e a atención do alumnado realizarase cos medios non presenciais, telemáticos,  telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc)

-Restantes centros

Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía. Non se terá en consideración o persoal de reforzo educativo, auxiliares de conversa…, etc. que non teñen a obriga de asistir ao centro.

b) Resto de ensinanzas

Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía.

Non se terá en consideración o persoal de reforzo educativo, auxiliares de conversa…, etc. que non teñen a obriga de asistir ao centro.

c) Educación especial con servizo de residencia

Deberá existir o persoal suficiente docente, coidador e de cociña para garantir os coidados básicos do alumnado asistente.

d) Agás nos centros de educación especial con residencia, para o persoal de cociña, limpeza e persoal coidador aplicaranse as previsións do convenio colectivo para os períodos de inactividade.

e) O restante persoal de apoio e reforzo educativo non asistirá ao centro educativo

2.2. Criterios para a priorización da presenza do persoal nos centros.

De conformidade coas previsións do Acordo do Consello da Xunta de Galicia teñen preferencia para a obtención de permisos de conciliación o profesorado que teña ao seu coidado menores de 18 anos, maiores discapacitados e persoas maiores dependentes.

Para os casos nos que ambos os proxenitores teñan a condición de empregados públicos, a medida aplicarase a un deles (coa excepción de que un deles teña a condición de persoal sanitario).

2.3 No relativo ás ferramentas informáticas dispoñibles, e sen menoscabo das propias, remitirase aos centros educativos unha comunicación na que se indicarán as que están a disposición e o seu procedemento de uso.

Para consultar as ferramentas informáticas prema aquí

 

3. INSTRUCIÓNS RESPECTO DA ATENCIÓN DO ALUMNADO

3.1 O centro disporá das medidas precisas para facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumnado fóra do ámbito escolar.

3.2 Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, establecerá un sistema de comunicación e información co alumnado e as familias a través das ferramentas ou plataformas coas que traballa habitualmente, así como calquera outro medio de comunicación que o centro estime adecuado para esta situación.

3.3 Os equipos docentes e o restante profesorado elaborarán propostas de actividades para que o alumnado continúe co seu proceso educativo nos seus domicilios.

3.4 Prestarase unha especial atención á titorización do alumnado de 2º de bacharelato.

 

4 OUTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL

4.1 Suspéndese todo tipo de actividade extraescolar

4.2 Suspéndese o servizo de cafetería nos centros de ensino secundario

4.3 Utilizarase como medio de comunicación prioritario coas direccións dos centros educativos o portal da dirección e o correo electrónico.

4.4 As direccións dos centros educativos divulgarán entre o persoal do centro as presentes instrucións e comunicaranas a todas as familias que as soliciten.

 

5. VIXENCIA DESTAS INSTRUCIÓNS

As presentes instrucións teñen carácter provisional, polo que poden ser modificadas en atención á evolución da pandemia.

A comunicación de calquera modificación das presentes instrucións realizarase coa maior inmediatez a través do portal da dirección.

 

 

Fonte:

 https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30550

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

MEDIDAS A ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO

 • Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensión inclúe tamén os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.
 • Suspéndense no ámbito educativo todas as viaxes de estudos, excursións, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.
 • Suspéndense no ámbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunión de alumnado.
 • O persoal docente e non docente terá a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliación do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poderá reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administración e servizos, cumprindo co cómputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestación dos servizos básicos de información, atención e tutorización non presencial da súa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida é de aplicación ao persoal que non presente sintomatoloxía.
 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poderá realizar a súa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro
 • O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.
 • Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas  as medidas específicas necesarias (telemáticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.
 • Suspéndense as prácticas de Formación Profesional (módulo FCT) que se realicen en empresas, incluídas as asociadas a Erasmus +
 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.
 • Nos centros de Educación Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, agás no caso en que presente sintomatoloxía, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarán as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.
 • Suspéndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.
 • Suspéndense todas as actividades de formación do profesorado que teñan carácter presencial.

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

 

INSTRUCCIÓNS XUNTA DE GALICIA RELATIVAS AO CORONAVIRUS

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/47969/feijoo-avanza-puesta-marcha-nuevas-actuaciones-centradas-prevencion-para-contener

Candidatura aos Premios ECOINNOVACIÓN ENDESA

Estimadas familias,

O noso centro CPR. Jorge Juan  participa en varios Programas de Innovación educativa, dentro do Plan Proxecta da Consellería:

 • Proxecto Deportivo de Centro: centros activos e saudables
 • Aliméntate Ben
 • Proxecto Terra: transformación dos patios escolares

Todos os proxectos que se levan a cabo no centro están recollidos na PXA e nas Programacións didácticas. Foron aprobados en Claustro e no Consello Escolar ao comezo do curso escolar.

Tamén somos un centro PLAMBE e estamos no programa RADIO NA BIBLIO.

Como centro promotor de hábitos de vida saudable seguimos no programa CARDIOESCOLAS, que forma parte do Proxecto “100000 motivos de peso” en colaboración co Concello de Narón e o CFR de Ferrol.

Como centro activo e saudable recibimos un premio a nivel nacional, “Premio Objetivo Bienestar Junior” de Atresmedia en xuño 2018, e o Sello de Vida Saludable en junio 2019.

Neste curso tamén participamos no Programa Voz Natura co proxecto medioambiental titulado #SenplastiFICAR”,  e  presentamos a candidatura  aos Premios ECOINNOVACIÓN ENDESA, premios que recoñecen as actividades de educación ambiental destinadas a promover a cultura ecolóxica e a conservación do medio ambiente  nos centros educativos de toda España.

A nosa candidatura foi aceptada e encontrámonos na segunda fase, na que temos que presentar o proxecto coas actividades programadas e documentación relacionada con elas. Entre a documentación obrigatoria están as  autorizacións para poder usar fotografías ou imaxes onde aparecen as alumnas e alumnos realizando as distintas actividades do proxecto.

É necesario que os nenos e nenas que saen nas imaxes fotografíadas ou grabadas teñan autorización para que Endesa faga uso delas para estes Premios, polo que pregamos que devolvan as mesmas asinadas. Aínda que o CPR. Jorge Juan ten autorizacións de  case todo o alumnado  matriculado no centro para facer uso educativo das imaxes ou grabacións realizadas no centro escolar, ENDESA solicita una autorización expresa para estes premios.

As alumnas ou alumnos que non teñan esta última autorización non sairán en ningunha imaxe ou grabación que o centro presente como actividade aos premios.

 

GRACIAS POLA VOSA COLABORACIÓN!!!

VI Etapa Camiño Inglés a Santiago de Compostela

A VI Etapa O Outeiro (Ordes)- Sionlla de Abaixo terá lugar o vindeiro 3 de Marzo.

 A saída do autobús será ás 8:45 horas, prégase puntualidade.

 A recollida en Sionlla de Abaixo será aproximadamente sobre as 16:45 horas e a volta ao centro terá lugar sobre as 17:40 horas, os alumnos/as deberán levar a súa comida.

No caso de que algún pai/nai/titor/a desexe participar nalgunha ou todas as etapas, é necesario anotarse con antelación para calcular as prazas do autobús para desprazarse aos puntos de partida e recollida de cada etapa.

ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR!!!

CPR Jorge Juan

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

V Etapa Camiño Inglés a Santiago de Compostela

Estimadas familias,

Continuando na liña da promoción da actividade física e hábitos saudables, que caracteriza ao noso colexio, durante todo o presente curso escolar o alumnado de secundaria realizará o Camiño Inglés a Santiago, dividido en sete etapas, unha cada mes.  No percorrido terán a oportunidade de atoparse e compartir quilómetros con outros peregrinos de distintas idades, lugares, motivacións … Compartirán camiño tamén co alumnado do CPR. Loyola de Mugardos , cos profesores e profesoras que os acompañarán e, por suposto, con todos os membros da Comunidade Educativa que desexen participar.

A V Etapa  Presedo (Abegondo)- O Outeiro (Ordes) terá lugar o vindeiro 4 de Febreiro.

 A saída do autobús será ás 8:45 horas, prégase puntualidade.

 A recollida en Ordes será aproximadamente sobre as 16:30 horas e a volta ao centro terá lugar sobre as 17:30 horas, os alumnos/as deberán levar a súa comida.

No caso de que algún pai/nai/titor/a desexe participar nalgunha ou todas as etapas, é necesario anotarse con antelación para calcular as prazas do autobús para desprazarse aos puntos de partida e recollida de cada etapa.

 

ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR!!!

 

Prezo alumno/a: 7€ (desprazamentos Xuvia-Abegondo e Ordes-Xuvia)

II Etapa do Camiño Inglés a Santiago de Compostela

Estimadas familias,

Continuando na líña da promoción da actividade física e hábitos saudables, que caracteriza ao noso colexio, durante todo o presente curso escolar o alumnado de secundaria realizará o Camiño Inglés a Santiago,  dividido en oito etapas, unha cada mes.  No percorrido terán a oportunidade de atoparse e compartir quilómetros con outros peregrinos de distintas idades, lugares, motivacións … Compartirán camiño tamén co alumnado do CPR. Loyola de Mugardos , cos profesores e profesoras que os acompañarán e, por suposto, con todos os membros da Comunidade Educativa que desexen participar.

 

A segunda etapa Xuvia-Pontedeume terá lugar o vindeiro 15 de novembro.

 

Aquí tedes as datas das distintas etapas:

1ª- Ferrol- Xuvia – 17 outubro

2ª- Xuvia- Pontedeume – 15 novembro

3ª- Pontedeume- Paderne- 5 de decembro

4ª- Paderne- Abegondo- 13 de xaneiro

5ª- Abegondo- Mesón do Vento (Bruma)- 6 de febreiro

6ª Bruma- Órdenes- 3 de marzo

7ª Órdenes- Sigüeiro- 30 de abril

8ª Sigüeiro – Santiago 19 de maio

 

No caso de que algún pai/nai/titor desexe participar nalgunha ou todas as etapas, é necesario anotarse con antelación para calcular as prazas do autobús para desplazarse aos puntos de partida e recollida de cada etapa.

ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR!!!

Proxectos do centro

Voz Natura
Logo Plan proxecta
Logo Atrevete
Logo EPEL

Subscríbeche ao blogue por correo electrónico

Introduce o teu correo electrónico para subscribirche a este blogue e recibir notificacións de novas entradas.